Zaznacz stronę

Transport
krajowy i międzynarodowy

Fir­ma ofe­ru­je kom­plek­so­wą ob­słu­gę z za­kre­su trans­por­tu kra­jo­we­go i mię­dzy­na­ro­do­we­go,
głów­nie na te­re­nie kra­jów Unii Euro­pej­skiej.

Nasze priorytety

CZAS

ZAUFANIE

BEZPIECZEŃSTWO

KONTROLA

Oferta firmy

-Kom­plek­so­wa ob­słu­ga na te­re­nie Unii Eu­ro­pej­skiej i nie tylko

No­wo­cze­sny ta­bor – euro 3 i euro 5
Dys­po­nu­je­my po­jaz­da­mi o  ła­dow­no­ści do 24 ton (do 33 eu­ro­pa­let)) w tym 10 gni­ków sio­dło­wych + na­cze­pa fi­ra­na stan­dard (13,60 x 2,46 x 2,70)) kod typu XL
Ze­zwo­le­nie na prze­wo­że­nie od­pa­dów nie­bez­piecz­nych i in­nych niż nie­bez­piecz­ne
Moż­li­wość re­ali­za­cji prze­sy­łek eks­pre­so­wych – przy po­dwój­nej ob­sa­dzie
Nad bez­pie­czeń­stwem wszyst­kich na­szych ła­dun­ków i spo­ko­jem klien­tów czu­wa OCP Ge­ne­ra­li
Przez ca­ły czas trwa­nia zle­ce­nia czu­wa­my nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem ca­łej realizacji.

TABOR

10 ciągników siodłowych + naczepa firana standard
(13,60 x 2,46 x 2,70 ) kod typu XL.
Ładowność:  24 tony.

Kontakt

Tel/fax +48 61 64 63 311

Biuro: +48 61 843 84 55

Mail : dso@dsotransport.pl

Tu jesteśmy

DSO Transport Spedycja Sp. Z o.o. Sp.k.

ul. Łukowo 2

64-600 Oborniki

Napisz do nas

1 + 2 =

DSO TRANSPORT